När en byggnad ska byggas är det nödvändigt att upprätta en situationsplan för bygglov. Då det finns särskilda regler och bestämmelser för att upprätta en situationsplan är det viktigt att den utformas på rätt sätt. Detta är avgörande för att kunna utföra bygglovsprövning, trädgårdsdesign eller visa upp byggnader för potentiella köpare. Du kanske behöver en situationsplan för villa eller annan fastighet. Kommunen brukar kräva att situationsplanen är fackmannamässigt utförd. Varje kommun har egen tolkningsrätt kring vad de anser vara fackmannamässigt. En situationsplan utgör en central beståndsdel i en bygglovsritning, och kombineras med sektionsritning samt planritning för hus.

Vad är en situationsplan?

En situationsplan ger en klar bild av hur en fastighet ser ut. Här går det att se fastighetsindelning och läget för de byggnader som redan finns samt de som planeras. Situationsplanen kan innehålla vägar, markdispositioner, ledningar, grönytor med mera. Den skiljer sig från en planritning för hus på så sätt att den visar alla strukturer som finns på markområdet, medan planritningar illustrerar byggnadens inre utseende.

Framställan av situationsplan kan till exempel ske i två dimensioner, där du får en tydlig översikt över hur fastigheten är utformad. Detta kan se ut som ett svartvitt och enkelt utformat diagram, eller med färgkodning för att göra olika landskapselement mer tydliga. Situationsplanen kan också renderas i tre dimensioner, vilket gör det enklare att visualisera landskapet med planteringar, strukturer och material.

situationsplan bygganmalan
Situationsplan bygganmälan

Hur ritar man en situationsplan

Situationsplanen visar de byggnader och omgivningar som finns på fastigheten eller tomten. Finns det redan en befintlig fastighet utgår du från en baskarta, men om du ska bygga nytt på en tomt som i nuläget är obebyggd behöver du en nybyggnadskarta. Om du inte vill göra en bygglovsritning själv finns möjligheten att ta hjälp från Bygglovstjänst på bygglovsritningssidan som ger dig fackmannamässiga ritningar till bygglov och startbesked. Här får du alltid fast pris och kostnadseffektiva konstruktioner, där erfarna konstruktörer skapar ritningarna till dig inom en till två veckor.

Det finns särskilda program du kan använda för att framställa planritningar för hus, men många undrar ”hur ritar man en situationsplan”? Det är rekommenderat att låta en erfaren arkitekt eller byggingenjör med matematisk kompetens utföra planen. I de flesta fall är det nödvändigt med en fackmannamässigt framställd plan. Den behöver visa vägar, infart från gatan, tomtgränser, närmaste tomter samt planerade och befintliga byggnader.

Steg för att skapa en situationsplan för bygglov

Många funderar på att göra en bygglovsritning själv. Men att rita en situationsplan för villa eller annan fastighet är en detaljerad process som kräver teknisk precision och kunskap. Först behöver all viktig information samlas inom fastigheten, inklusive kartor, tidigare ritningar och juridiska dokument. Denna information grundlägger förståelsen för de nuvarande förhållanden som råder för fastigheten. En detaljerad markundersökning behöver sedan genomföras för att fastställa topografi, exakta gränser, placering av infrastruktur och befintlig vegetation. Med hjälp av insamlad information kan situationsplanen utformas och det går att rita varje utbyggnad. Detta involverar att skapa en ritning i rätt skala, där det går att se fastighetens layout inklusive alla föreslagna och befintliga element.

En situationsplan för villa eller annan byggnad behöver genomgå en granskning av alla parter, inklusive arkitekter, myndigheter och byggherrar, för att de ska uppfylla nödvändiga krav och återspegla utvecklingen. Därför kan det vara bra att ta professionell hjälp först, i stället för att försöka göra bygglovsritning själv.

Situationsplan exempel
Situationsplan exempel

En väl utformad situationsplan för bygglov – exempel

En situationsplan för bygglov ger en tydlig illustration av hur fastigheterna och tillhörande byggnader samt omgivning ser ut från ovan. Detta behöver finnas med i en situationsplan för bygganmälan:

 • byggnadens placering
 • fastighetsbeteckning
 • utvändigt mått på byggnaden
 • mått för avstånd mellan tomtgräns och byggnad
 • ny och befintlig marknivå
 • norrpil
 • ritningens skala (1:400 eller 1:500)

För att en situationsplan, som exempel till en bygganmälan, ska uppfylla sitt syfte behöver den ge en exakt och klar bild av hur alla förhållanden ser ut på området, och eventuella förändringar som ska göras i framtiden. Områdets storlek och fastighetens gränser ska tydligt visas, vilket innefattar att ange alla relevanta mått så att det är enkelt att förstå dess omfång och hur den relaterar till närliggande fastigheter. Alla föreslagna och befintliga byggnader på platsen behöver markeras, med information om storlek, placering, användning och hur långt avståndet är till fastighetens gränser.

Orientering och skala

Situationsplanen behöver vara ritad enligt en skala som ger en korrekt representation av storlek och avstånd. Planen ska också inkludera en norrpil som gör det lättare att orientera sig. Avstånd till närliggande infrastruktur, fastigheter och byggnader bör anges, samt dimensioner för nya anläggningar och konstruktioner. Områdets markanvändning bör anges tydligt, inklusive kommersiell användning, bostäder, rekreation och industri. All befintlig infrastruktur som avlopp och vatten, telekommunikationsnät och elledningar bör anges. Detta inkluderar också planerad infrastruktur för projektet.

Att tänka på

En situationsplan för bygganmälan måste vara tydlig. Minst tre av byggnadens hörn ska låsas fast, och två rätvinkliga avstånd till tomtgränserna bör anges. Om det blir ett millimeterfel på planen kan detta resultera i att huset får en felaktig vridning med flera centimeter. Detta kan resultera i att det krävs ett nytt bygglov, då huset har fått en felaktig placering. Om byggnader ska flyttas eller rivas måste detta markeras på ett tydligt sätt. Den nya placeringen bör anges på situationsplanen, där du kan rita utbyggnad tydligt.

situationsplan för bygglov
Situationsplan för bygglov

Lyckas med din bygglovsansökan

Hur ritar man bäst en situationsplan? En väl utformad situationsplan, till exempel för en villa, är en av de mest viktiga delarna när du ska ansöka om bygglov. Hos oss på Bygglovstjänst kan du få hjälp med alla ritningar till ditt bygglov. Du kan få konstruktionsritningarbygglovsritningarVVS-ritningar och energiberäkningar, allt till ett fast pris och med individanpassad service.

 1. Genom att följa de riktlinjer som råder och anlita professionell hjälp för att upprätta situationsplan för bygganmälan kan du säkerställa att bygglovsansökan blir framgångsrik.
 2. Situationsplanen får inte vara mer än ett år gammal när den ska bifogas till en bygglovsansökan. Detta beror på att kommunerna hela tiden uppdaterar nybyggnadskartorna.
 3. När du ska göra en situationsplan för bygganmälan behöver du tydligt visa vilken åtgärd som ska utföras. Det är viktigt att ursprungliga föremål på kartan inte tas bort eller förändras.
 4. Situationsplanen ska tydliggöra hur tillkommande byggnader ska placeras. Rita utbyggnad på planen, inklusive totalmått, avstånd till allmän väg och befintlig bebyggelse.
 5. Varje kommun har en egen tolkning av vilka krav de ställer för att en situationsplan för bygglov ska vara fackmannamässig. Därför är det bäst att anlita en professionell bygglovstjänst som kan hjälpa dig att uppfylla de specifika krav som gäller i din kommun.

Att framställa en korrekt utförd situationsplan är avgörande för att få godkänt vid bygglovsansökan. Den behövs för att kunna bedöma placering av byggnaden gällande servitut, byggrätt, strandskydd, ledningar och omgivning.

💡 Vår situationsplan för bygglov sparar dig tid och pengar genom att tydligt visa din byggnadsplats och underlätta godkännandet av ditt byggprojekt. Kontakta oss idag om din situationsplan och påbörja ditt byggprojekt utan krångel!

Bygglov på landet – Bygga carport på landet

Bygglov på landet Om du bor på landet har du ofta mer frihet när det [...]

Bygglov för växthus – Allt du behöver veta innan du ansöker

Här hittar du all information du behöver om bygglov för växthus. Lär dig om regler, [...]

Situationsplan för bygglov: 5 tips för en smidig process

När en byggnad ska byggas är det nödvändigt att upprätta en situationsplan för bygglov. Då [...]

1 Comments

Få Bygglov för Förråd Snabbt & Enkelt – Allt du Behöver Veta

Bygglov för förråd Behöver du bygglov för ditt förråd? Lär dig hur du snabbt och [...]

Risker och straff med att bygga utan bygglov

Att bygga utan bygglov kan vara lockande för den som vill snabba på byggprocessen eller [...]

1 Comments

En tanke om “Situationsplan för bygglov: 5 tips för en smidig process

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *