Allmänna villkor

Här kan du läsa om Bygglovstjänsts köp och allmänna villkor.

Definitioner

 • Granskningshandling – Eller förslagshandling, här har du som Beställare möjlighet att göra tillägg eller ändringar.
 • Bygglovshandling – Färdig handling för att skicka in till kommunen för en bygglovsansökan.
 • Bygghandling – juridiskt bindande för utförande-entreprenören.
 • Relationshandling – Handling som redovisar det som är byggt.
 • Underkonsult – Den som inom uppdraget utför konsultuppdrag åt konsulten.

ABK 09

Detta avtal följer konsultavtal ABK 09 om inget annat anges.

Insamling av underlag

 • Underlag ska tillhandahållas av beställare senast 10 arbetsdagar efter beställning. I annat fall makuleras beställningen. Konsult har rätt att avsluta projektet utan återbetalning.
 • Beställare ska förse underlag som går att tolka och läsa utan problem
 • Vid beställning av konstruktionsritningar ansvarar Beställare att tillhandahålla arkitektritningar/bygglovshandlingar är möjliga att dimensionera efter byggtekniskt. Ifall detta inte är möjligt ska Konsult tydligt klargöra varför arkitektritningar/bygglovshandlingar inte går att arbeta efter. Därefter faller det på Beställare att konsultera den part som ritat arkitektritningar/bygglovshandlingar för korrigering eller eventuellt beställa arkitektritningar/bygglovshandlingar från Konsult.

Tidsplan

 • Projektering av konstruktionsritningar påbörjas efter att bygglovshandlingarna är färdigställda
 • Antal arbetsdagar gäller från det datum Beställare har skickat in underlaget enligt offert. Helger och röda dagar räknas ej som arbetsdagar.
 • Beställare skall återkoppla till Konsult inom 3 arbetsdagar under projektets gång om inte annat har överenskommits. Vid återkoppling senare än 3 arbetsdagar förlängs leveranstiden. Nya leveranstiden styrs av Konsult.

Leverans

 • Beställare har 7 arbetsdagar på sig att återkoppla till Konsult med kommentarer på levererade Granskningshandlingar. Sker inte detta stämplas Granskningshandlingar om till gällande handling. Ändringar därefter faller under ÄTA.

Komplettering

 • Kompletteringar/revideringar ingår inte i ärenden utanför detaljplanerat område samt kultur och miljömärkt område.
 • Komplettering på beställda ritningar ingår enbart om kommunen anser att ritningar inte är utförda fackmannamässigt. Leveranstiden som gäller då är enligt tidsfristen som kommunen själva anger på kompletteringsbrevet. Konsult har rätt till att förlänga ett kompletteringsbrev vid behov.

Äta

Hanteras enligt ABK 09.

Konsult ska tydliggöra för Beställare om den anser att arbete ligger utanför det ursprungliga avtalet. En skriftlig överenskommelse mellan parterna skall ske innan Konsult kan sätta igång med ÄTA arbeten.

Ekonomi 

Fast pris – De arbeten parterna avtalat om ska utföras till en på förhand bestämd summa.

Löpande räkning – det finns inte något på förhand bestämt pris för uppdraget. Parterna har avtalat om à-pris, till exempel timpris för konsultuppdraget. Även om arbetena sker på löpande räkning är parterna bundna av de överenskomna à-priserna.

Löpande räkning med takpris/maxpris – Arbetet ska utföras på löpande räkning men med tillägget att det finns ett maximalt pris som inte får överskridas.

Samarbetspartner

Konsult samarbetar med partner som utför Brandskyddsprojektering, VVS-projektering och KA (Kontrollansvarig) för uppdrag som kräver det.

Villkor för återbetalning

 • Konsult har misslyckats med att få beviljat bygglov efter flertalet försök (mer än 5 gånger) på grund av bristfällig bygglovsunderlag (ritningar). Med bristfällig bygglovsunderlag menas att ritningarna inte är fackmannamässigt utförda.
 • I övrigt finns det inte några villkor som är gällande för återbetalning. Undantagen ångerrätt enligt svensk lag: 2 kap. 11§ Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)